منها

دپارتمان IT

یکی دیگر از پروژه های تحقیقاتی این شرکت فعالیت در زمینۀ شبیه سازی اجزای مختلف تجهیزات دوار و بررسی رفتار آن ها در طول زمان کارکرد با توجه به دریافت داده های دیجیتال از سنسورهای پیشرفته نصب شده بر روی این اجزا می باشد که طول عمر و مدت زمان کارکرد قطعات را قبل از خرابی و رسیدن به نقطۀ بحرانی و توقف تجهیز مشخص می کند که این امر تأثیر بسزایی در کاهش توقفات تجهیز و بهینه سازی زمان اورهال تجهیزات را در بر خواهد داشت. شایان ذکر است که این بخش از تحقیقات در این شرکت برای اولین بار در ایران انجام شده و جزء به روز ترین فناور یهای جهان می باشد


طراحی سایت