منها

liner bearing

به علت وجود ارتعاشات و نیروهای شعاعی حاصل از چرخش روتور، یاتاقان‌های ژورنال نقش کلیدی در خنثی نمودن این نیروها و قرار گرفتن روتور در موقعیت شعاعی خود ایفا می نماید. عملکرد این نوع یاتاقان بدین شکل می باشد که با ایجاد فیلم روغن ما بین خود و روتور نیروهای نامبرده را کنترل می نماید.

انواع یاتاقان‌های ژورنال

۱- Plain journal bearing
2- Axial grove journal bearing
3- Pressure dam journal bearing
4- Lemon lobe journal bearing
5- Three lobe journal bearing
6- Four lobe journal bearing
7- Offset pivot journal bearing
8- Tilting pad journal bearing


طراحی سایت